УВАГА! ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ!

Відповідно до наказу Державної екологічної інспекції України від 01 жовтня 2018 року No 186 про ліквідацію Державної екологічної інспекції у Київській області та наказу Державної екологічної інспекції України від 01 жовтня 2018 року No 187 про питання діяльності Державної екологічної інспекції Столичного округу Державна екологічна інспекція у Київській області знаходиться у стадії ліквідації. Відповідно, питання щодо додержання вимог природоохоронного законодавства на території Київської області просимо направляти до Державної екологічної інспекції Столичного округу, за адресою: вул. Генерала Алмазова, буд.18/7, 9 поверх, м. Київ, 01133, електронна адреса: stolica@dei.gov.ua.

Колегія

Колегія Державної екологічної інспекції у Київській області (далі – Колегія) є постійним консультативно-дорадчим органом і утворюється для підготовки рекомендацій щодо виконання Держекоінспекцією своїх завдань, погодженого вирішення питань, що належать до їх компетенції, та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів діяльності.

У своїй роботі Колегія керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами та розпорядженнями Міністерства екології та природних ресурсів України (далі - Мінприроди), наказами та дорученнями Державної екологічної інспекції України (далі - Держекоінспекція України), місцевих державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування Київської області, іншими актами законодавства України, а також цим Положенням.

Рішення про утворення або ліквідацію Колегії приймається начальником Держекоінспекції.

 Функції колегії

Колегія:

1. обговорює і приймає рішення щодо перспектив і найважливіших напрямів діяльності Держекоінспекції;

2. розглядає пропозиції щодо:

удосконалення законодавства;

забезпечення співпраці з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими держадміністраціями, органами місцевого самоврядування  під час виконання покладених на них завдань;

розширення міжнародного співробітництва у сфері здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища на території Київської області;

формування та реалізації державної політики зі здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів; додержанням режиму територій та об'єктів природно-заповідного фонду; за екологічною та радіаційною безпекою (у тому числі у пунктах пропуску через державний кордон і в зоні діяльності митниць призначення та відправлення) під час імпорту, експорту та транзиту вантажів і транспортних засобів; поводженням з відходами (крім поводження з радіоактивними відходами) і небезпечними хімічними речовинами, пестицидами та агрохімікатами на території  Київської області;

3. обговорює прогнози і програми соціально-економічного розвитку у сфері охорони навколишнього природного середовища на території Київської області, інші державні програми та визначає шляхи їх реалізації, в межах компетенції;

4. розглядає питання про стан дотримання фінансової, бюджетної дисципліни, збереження і використання державного майна, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів та усунення недоліків;

5. розглядає пропозиції щодо вдосконалення діяльності Держекоінспекції;

6. обговорює стан роботи Держекоінспекції з питань забезпечення прав і свобод людини і громадянина;

7. розглядає результати роботи Держекоінспекції, а також інших підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності і підпорядкування (в межах компетенції);

8. аналізує стан дотримання законодавства з питань державної служби, організаційно-кадрової роботи та виконавської дисципліни;

9. розглядає інші питання, пов'язані з реалізацією завдань, покладених на Держекоінспекцію.

 Склад колегії

До складу Колегії входять начальник Держекоінспекції (Голова Колегії), перший заступник та заступник начальника Держекоінспекції, посадові особи Держекоінспекції України, визначені Головою Держекоінспекції України. До складу колегії можуть входити керівники самостійних структурних підрозділів Держекоінспекції, а також за згодою - представники інших державних органів, органів місцевого самоврядування, місцевих державних адміністрацій, наукових і навчальних закладів, громадських організацій, інші особи.

Кількісний і персональний склад Колегії та її секретаря затверджує начальник Держекоінспекції.

Організація роботи колегії

Організаційною формою роботи Колегії є засідання. Періодичність проведення засідань Колегії визначається її Головою.

Робота Колегії проводиться відповідно до затвердженого Головою Колегії плану засідань на півріччя (рік), в якому зазначаються питання, що необхідно розглянути, строк подання матеріалів, особи, відповідальні за підготовку і подання матеріалів на засідання колегії, орієнтовна дата проведення засідань колегії.

З метою своєчасного розроблення плану засідання Колегії, керівники структурних підрозділів (окремі працівники) Держекоінспекції за погодженням з першим заступником або заступником начальника Держекоінспекції, згідно з розподілом обов`язків, за 1 місяць до кінця поточного півріччя подають секретарю колегії у друкованому (оригінал) та електронному вигляді перелік питань, які доцільно винести на розгляд колегії в наступному півріччі.

Секретар Колегії до 15 грудня та 15 липня поточного року готує проект плану роботи Колегії на наступне півріччя, погоджує його з першим заступником та заступником начальника Держекоінспекції і подає на затвердження начальнику Держекоінспекції.

Затверджений план засідань Колегії розсилається секретарем Колегії не пізніше ніж за два тижні до початку півріччя членам колегії, керівникам структурних підрозділів Держекоінспекції.

Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання колегії, надають матеріали секретарю Колегії, не пізніше ніж за п`ятнадцять робочих днів до чергового засідання, у друкованому (оригінал) та у електронному вигляді. Секретар Колегії контролює своєчасність подання матеріалів, перевіряє правильність їх оформлення. У разі необхідності – повертає їх на доопрацювання.

Ці матеріали повинні містити:

1. проект порядку денного засідання Колегії з визначенням доповідача з кожного питання;

2. довідку з питань порядку денного засідання Колегії з викладенням обґрунтованих висновків і пропозицій;

3. проект рішення Колегії;

4. список членів колегії;

5. список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні питань порядку денного засідання Колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен та по батькові, місця роботи та займаних посад;

6. довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного.

Про порушення порядку та термінів підготовки або низької якості матеріалів до засідань Колегії секретар колегії негайно інформує начальника Держекоінспекції або особу, яка його заміщає.

Секретар Колегії на підставі поданих матеріалів готує проект порядку денного засідання Колегії та список осіб запрошених на засідання, погоджує проект порядку денного, список осіб, дату і час проведення засідання Колегії з головою Колегії, після чого разом з іншими матеріалами надсилає його членам колегії та всім учасникам засідання не пізніше ніж за три робочі дні до засідання, а у разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за один день до засідання.

Члени Колегії, інші посадові особи, яким надіслано матеріали, можуть за два робочі дні до засідання подавати секретарю колегії зауваження і пропозиції з питань, винесених на розгляд колегії.

Секретар Колегії доводить зауваження і пропозиції до відома особи (керівника структурного підрозділу), відповідальної за підготовку питання, для врахування у доповіді.

Додаткові (позачергові) питання включаються до порядку денного засідання колегії тільки за рішенням голови Колегії.

 Порядок проведення засідання колегії

Засідання Колегії веде її голова, а у разі його відсутності - особа, на яку покладено виконання обов'язків начальника Держекоінспекції.

Засідання Колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії.

Члени колегії беруть участь у засіданнях Колегії особисто. Якщо член Колегії не може бути присутнім на засіданні, він має право попередньо подати голові Колегії відповідні пропозиції у письмовій формі.

Порядок денний Колегії затверджується безпосередньо на засіданні. Головуючий веде засідання відповідно до підготовленого порядку ведення засідання і затвердженого порядку денного та регламенту роботи.

Члени Колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, запрошені на засідання Колегії для розгляду окремих питань, можуть бути присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу Голови колегії.

Під час реєстрації учасникам роздаються матеріали до засідання колегії.

Засідання Колегії проходять за регламентом: доповідь у межах 15 хвилин, співдоповідь - до 10 хвилин, виступ під час обговорення - до 5 хвилин, довідки - до 3 хвилин. За потреби головуючий може змінити тривалість виступів. Після двох годин роботи, як правило, оголошують перерву.

Члени Колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення. Дебати припиняються за пропозицією головуючого.

Пропозиції та зауваження, висловлені під час обговорення питань порядку денного учасниками засідання колегії, формуються ними у письмовій формі і подаються секретарю Колегії.

У разі схвалення ці пропозиції та зауваження вносяться в протокольне рішення Колегії.

Рішення Колегії ухвалюються з кожного питання порядку денного відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. Право голосу на засіданні Колегії мають тільки члени колегії.

Думка відсутнього члена Колегії з питань порядку денного засідання, подана у письмовій формі, розглядається на засіданні колегії і враховується під час голосування.

При рівній кількості голосів вирішальним є голос голови Колегії.

Головуючий на засіданні Колегії може прийняти рішення про закритий розгляд питань порядку денного.

Під час закритих засідань Колегії (закритого обговорення окремих питань) підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється відповідно до законодавства.

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного голосування.

У разі проведення спільних засідань Колегій двох і більше органів виконавчої влади приймається спільне рішення.

Голова Колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час засідання Колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно-, відео-, фотозйомки і звукозапису.

Після засідання Колегії особи (структурний підрозділ), відповідальні за підготовку питань, доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головою Колегії не встановлено інший строк) проект рішення Колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують із керівниками заінтересованих структурних підрозділів Держекоінспекції, членами Колегії, іншими особами і подають у друкованому (оригінал) та електронному вигляді секретарю Колегії.

На кожному засіданні Колегії секретар веде протокол.

Секретар Колегії готує проект наказу Держекоінспекції про затвердження рішень колегії та доопрацьовує протокол засідання Колегії з урахуванням унесених доопрацьованих протокольних рішень (окремо щодо кожного пункту порядку денного засідання колегії). Протокол підписують головуючий та секретар Колегії.

Рішення Колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держекоінспекції.

Рішення Колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до протоколу засідання (без видання наказу або розпорядження).

Рішення спільного засідання Колегій оформляються протоколом, який підписується головами відповідних колегій органів виконавчої влади та працівником, який веде протокол.

Рішення Колегії доводяться до відома членів Колегії, керівників структурних підрозділів Держекоінспекції, а також керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності в частині, що їх стосується, та розміщуються (крім питань закритого обговорення) на веб-сайті Держекоінспекції.

Матеріально-технічне забезпечення засідань Колегії здійснюється структурним підрозділом, визначеним начальником Держекоінспекції.

 Контроль за виконанням рішень колегії

Контроль за виконанням рішень Колегії здійснюють перший заступник та заступник начальника, визначені особи (керівники структурних підрозділів) Держекоінспекції.

Колегія розглядає на своїх засіданнях питання про стан виконання прийнятих рішень.

 

СКЛАД КОЛЕГІЇ ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЇ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

Корисні ресурси